www.yuckyelectronics.com

Kawa, Itsuka Umi e
The Complete Japanese Drama DVD Collection (1-6 End)

Japanese with English Subtitles
Format: DVD
 

Image hosting by Photobucket
 Cast
* Episode 1
o Fukatsu Eri
o Yusuke Santamaria
o Morimoto Leo
o Asaoka Ruriko


* Episode 2
o Watanabe Ken
o Kobayashi Satomi
o Nishida Toshiyuki
o Takahashi Katsumi


* Episode 3
o Koizumi Kyoko
o Yanagiba Toshiro
o Shiina Kippei
o Haruyama Mikisuke


* Episode 4
o Mizuki Arisa
o Kagawa Teruyuki
o Tsutsui Michitaka
o Emori Toru


* Episode 5
o Fukatsu Eri
o Yusuke Santamaria
o Asaoka Ruriko


* Episode 6
o Asaoka Ruriko
o Okuda Eiji
o Morimoto Leo 

Format : DVD

Language : Japanese

DVD Subtitles : English

Episodes :  1 - 6 end

Video: Excellent Quality

Region : All code region free ( Playable on any DVD Player )

PS2, XBOX Compatible. DVD-ROM Compatible.